കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

.

kvacW
Zp:J¯n³ ImÀ\n-g hogpam thf-bnÂ
hnS-]-dbpw t\c-am-sb-t¶mÀ¯-hÄ
£X-§Ä _m[n¨ X³ t\{X-§-fmse
ho£n-¨nXm sh¬a-tbdpw ]qhm-Snsb
Hcp sIm¨p ]qhmbv hncnª \mÄap-XÂ
aµ-ambv hoip¶ Imän-em-Sn-bXpw
kuc`yw XqIp-s¶mcp \Â ]qhm-bXpw
ie-`-§Ä tX\p-®m³ hncp¶p h¶Xpw
cm{Xn-X³ kpµ-c-bm-a-§-fn-embn
sX¶-en³ IpfnÀa-bn ebn-¨-Xp-samcp
Xr]vXn-bm-Im-¯m-ß-XymK kvac-W-t]mÂ
AhÄ X³ Bßm-hn \ndªp\n-¶p.
hmÀ²Iyw _m[n¨ X³ Zf-§Ä sasÃ
IpS-ªp, sImgnªp hoWn-Xm-cm-a-¯nÂ
\jvS kz]v\-§Ä¡mbv hne-]n-¡p-s¶mcp
A£-b-am-sbmcm lr¯n-¶p-S-a-t]mÂ
                           tlmfn-^m-anen. kn.-Pn.-F-¨v.-F-k